សេវាកម្ម Service

 • ទទួលលក់ ផលិត-សេវាកម្ម របស់លោកអ្នកគ្រប់ប្រភេទ (លក់បន្តរ)
 • Design Banner សម្រាប់ផលិតផលរបស់លោកអ្នក ឲ្យមានសោភ័ណ្ណភាព និងមានភាពទាក់ទាញ
 • ទទួលគ្រប់គ្រងគេហទំព័រជំនួសលោកអ្នក ដូចជា ក្រុមហ៊ុន, សហគ្រាស, Mart, Shop,
  • បង្កើតគេហទំព័រ
  • Design Banner សម្រាប់គេហទំព័រ …
  • ធ្វើជាភ្នាក់ងារទីផ្សារ (ផ្ញើ Email, រុញទៅ Facebook, … )
 • ទទួលដាក់ Banner ផ្សព្វផ្សាយនៅលើ billionad.com
 • Marketing
  • 023 674 6969
  • 077 778 006
  • 098 75 64 76
  • 012 998 885
  • Email: mkt@billionad.com