ទំនាក់ទំនង​ Contact Us

 • Technical Support:

  • 023 674 6969
  • 077 778 006
  • Email: tech@billionad.com
 • Marketing:

  • 023 674 6969
  • 077 778 006
  • 012 998 885
  • Email: mkt@billionad.com
 • Address:

  • 023 674 6969
  • HP for customer feedback
   • 077 778 006
   • 012 998 885
  • Email for customer feedback: souenghak.kang@gmail.com / info@billionad.com
  • #141 A-B, Street 132, Sangkat Teuk Laork-1, Khan Touk Kork, Phnom Penh City, Cambodia.
Clear

មើលអាស័យដ្ឋានលើផែនទី(Map)